Jak zapisać się do Stowarzyszenia
Aby stać się członkiem Stowarzyszenia należy:

1. Wypełnić załączony wzór Deklaracji i przesłać go drogą elektroniczną na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. Wydrukowaną i podpisaną deklarację wysłać pocztą na adres Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie "NOŚMY DZIECI"
Łochów 26
97-226 Żelechlinek

3. Postarać się o rekomendację dwóch członków założycieli stowarzyszenia spośród obecnych członków i poprosić ich o przesłanie jej drogą elektroniczną na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

W ciagu miesiąca od daty otrzymania podpisanej Deklaracji, Przystępujący otrzyma odpowiedź na piśmie.
Po przyjęciu do Stowarzyszenia członek zobowiązuje się do uiszczenia składki członkowskiej w wysokości 60 zł rocznie, płatnej w dwóch ratach na konto Stowarzyszenia lub do kasy Stowarzyszenia.
Wzór deklaracji................................................
miejscowość i data

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA
POD NAZWĄ
NOŚMY DZIECI - STOWARZYSZENIE NA RZECZ NOSZENIA DZIECI
W CHUSTACH I MIĘKKICH NOSIDŁACH
Dane osobowe przystępującego :

a) imię/imiona ..................................................................................
b) nazwisko .....................................................................................
c) data i miejsce urodzenia ..............................................................
d) adres zameldowania ...................................................................
e) adres zamieszkania .....................................................................
f) seria i nr dowodu osobistego .......................................................
g) PESEL ..........................................................................................
h) obywatelstwo ..............................................................................


Niniejszym oświadczam i potwierdzam własnoręcznym podpisem, że jestem osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, deklaruję chęć przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą NOŚMY DZIECI - STOWARZYSZENIE NA RZECZ NOSZENIA DZIECI W CHUSTACH I MIĘKKICH NOSIDŁACH i zapoznałam (-em) się z jego statutem, który akceptuję.
...................................
czytelny podpis