Regulamin
REGULAMIN Stowarzyszenia NOŚMY DZIECI - STOWARZYSZENIE NA RZECZ NOSZENIA DZIECI W CHUSTACH I MIĘKKICH NOSIDŁACH 


Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§1. 
Stowarzyszenie nosi nazwę NOŚMY DZIECI - STOWARZYSZENIE NA RZECZ NOSZENIA DZIECI W CHUSTACH I MIĘKKICH NOSIDŁACH, zwane dalej Stowarzyszeniem. 

§2. 
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony, nie posiada osobowości prawnej. Działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami). 
 
§3. 
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. zaś .Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest Łochów 26, 97-226 Żelechlinek 

§4. 
1. Przedstawicielem uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia jest Anna Nogajska 
2. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 
 
§5. 
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 
2. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich. 

§6. 
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. 

§7. 
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 


Rozdział II 
Cele i sposoby działania 

§8. 
Celem Stowarzyszenia jest: 
1) upowszechnianie idei noszenia dzieci w chustach i miękkich nosidłach 
2) propagowanie idei bliskości i budowania więzi rodziców z dziećmi 
3) wspieranie rodziców w realizacji zadań rodzicielstwa towarzyszącego 

§ 9. 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) informowanie przyszłych rodziców o zaletach noszenia dzieci. 
2) akcje informacyjne wśród personelu medycznego, mającego pod opieką najmłodsze dzieci tj. lekarzy pediatrów, psychologów, fizjoterapeutów, położnych. 
3) wspieranie rodziców niepełnosprawnych oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych 
4) propagowanie nawiązywania więzi wśród rodziców adopcyjnych, opiekunów tymczasowych pogotowia rodzinnego, poprzez noszenie w chuście 
5) pogadanki w szkołach rodzenia i fundacjach związanych z rodzicielstwem, domach małego dziecka i samotnej matki 
6) organizowanie warsztatów noszenia w chustach oraz szkoleń dla instruktorów noszenia, warsztatów dla pielęgniarek i położnych oraz opiekunów w palcówkach zajmujących się małymi dziećmi do lat trzech 
7) organizowanie i/lub patronowanie imprezom związanym z noszeniem w chustach i miękkich nosidłach 
8) współpracę z innymi stowarzyszeniami o podobnym zakresie działania 
9) rozpowszechnianie literatury i publikacji związanej z noszeniem dzieci i świadomym rodzicielstwem 
10) utworzenie portalu informacyjnego oraz forum dyskusyjnego dostępnego publicznie jako pomoc w realizacji powyższych celów 

Rozdział III 
Członkowie - prawa i obowiązki 
1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który identyfikuje się z celem Stowarzyszenia. 
2. Członkiem Stowarzyszenia staje się po złożeniu pisemnej Deklaracji o Wstąpieniu, wykazaniu się aktywnością na rzecz celu działania Stowarzyszenia oraz po zarekomendowaniu przez dwóch członków Stowarzyszenia. 
3. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo: 
a) biernego i czynnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, 
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 
4. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek: 
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 
b) przestrzegania regulaminu Stowarzyszenia, 
c) regularnego opłacania składek. 
5. Utrata członkostwa następuje na skutek: 
a) pisemnej rezygnacji, 
b) wykluczenia przez zebranie członków: 
• z powodu łamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia, 
• z powodu niepłacenia składek, 
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
d) śmierci członka. 


Rozdział IV 
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia 
1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają takie same prawa i obowiązki. 
2. Członkowie Stowarzyszenia wybierają spośród siebie Przedstawiciela. 
3. Uchwały zebrania członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Regulaminu stanowią inaczej. 


Rozdział V 
Finanse Stowarzyszenia 
1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność statutową wyłącznie ze składek członkowskich. 
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział VI 
Postanowienia końcowe 
1. Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zebranie członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia zebranie członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach